Rozkład dnia

ROZKŁAD DNIA W NASZYM PRZEDSZKOLU

 

„ Musimy dostrzec cuda ukryte w dziecku

i pomagać mu je rozwijać”

Maria Montessori

 *Przychodzenie dzieci do przedszkola. Czynności opiekuńcze, porządkowe i organizacyjne. Konsultacje indywidualne z rodzicami. Zabawy swobodne, spontaniczne według zainteresowań, indywidualne i w zespole: manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, ruchowe, tematyczne, plastyczne, gry stolikowe. Indywidualna praca z dziećmi. Wspieranie rozwoju dziecka poprzez różnorodne zabawy i ćwiczenia prowadzone pod kierunkiem nauczyciela, w tym obowiązkowe zabawy ruchowe.

*Przygotowanie do śniadania. Zabiegi higieniczne. Czynności samoobsługowe. Wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania. Rozwijanie umiejętności samoobsługowych i estetycznych.

*Śniadanie. Zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku. Zachowanie porządku wokół siebie, zachowanie prawidłowej postawy. Wdrażanie do czynności higienicznych i porządkowych po zakończeniu śniadania.

*Wspieranie rozwoju dziecka poprzez prowadzenie dydaktycznych zajęć programowych. Organizowanie zajęć na świeżym powietrzu, w szczególności zajęć ruchowych, sportowych, przyrodniczych, prowadzenie obserwacji, prace ogrodnicze, porządkowe, wycieczki, spacery.

*Przygotowanie do obiadu. Zabiegi higieniczne. Czynności samoobsługowe. Wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania.

*Obiad. Zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku. Zachowanie porządku wokół siebie, zachowanie prawidłowej postawy. Rozwijanie umiejętności posługiwania się sztućcami. Wdrażanie do czynności higienicznych i porządkowych po zakończeniu obiadu.

*Zabawy i zajęcia relaksacyjne w sali (słuchanie muzyki, literatury dziecięcej, opowiadań nauczyciela, gimnastyka relaksacyjna, zabawy oddechowe i słuchowe) lub na powietrzu z wykorzystaniem urządzeń relaksacyjnych.

*Zabawy pod kierunkiem nauczyciela ( dydaktyczne, badawcze, utrwalanie poznanych piosenek, wierszy, gier dydaktycznych).

*Zajęcia dodatkowe- w tym język angielski, rytmika, zajęcia komputerowe, gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna, zajęcia logopedyczne.

*Przygotowanie do podwieczorku. Zabiegi higieniczne. Czynności samoobsługowe. Wdrażanie do czynności higienicznych i porządkowych po zakończeniu obiadu.

*Podwieczorek. Zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku. Zachowanie prawidłowej postawy. Wdrażanie do czynności higienicznych i porządkowych po zakończeniu obiadu.

*Dowolna działalności dzieci, zabawy w sali lub na powietrzu. Kontakty indywidualne z rodzicami.

Rozkład pracy z dziećmi w ciągu dnia może ulegać zmianie w zależności od potrzeb organizacyjnych.

Rozkład dnia w przedszkolu

według nowej podstawy programowej


 
W nowej podstawie programowej wychowania przedszkolnego jest zapis, że pobyt dzieci w przedszkolu podzielony został na pięć części:

– co, najmniej jedna piąta pobytu dziecka w przedszkolu powinna być przeznaczona na dowolną zabawę dziecka (dzieci mogą    bawić się w dowolny sposób, przy dyskretnym udziale nauczyciela),

– co najmniej jedną piątą dzieci powinny spędzać w ruchu, np. w ogrodzie, na boisku, w parku (mogą być organizowane zajęcia sportowe, gry i zabawy ruchowe, obserwacje przyrodnicze, prace ogrodnicze i porządkowe),

–  jedna piątą można przeznaczyć na zajęcia dydaktyczne,

– pozostałe dwie piąte pobytu dziecka w przedszkolu nauczyciel może zagospodarować dowolnie (np: czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne)

Proporcje organizowania czasu zajęć mają na celu prawidłowy rozwój psychoruchowy oraz odpowiedni przebieg wychowania i kształcenia dziecka.

Ramowy rozkład dnia  uwzględnia  wymagania zdrowotne, higieniczne i jest dostosowany do potrzeb dzieci wynikających z ich rozwoju, warunków życiowych, wieku i założeń programowych przedszkola. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza powinna być organizowana odpowiednio do potrzeb dzieci i prowadzona na podstawie przyjętego programu wychowania przedszkolnego dostosowanego do nowej podstawy programowej.

Według nowej postawy programowej podstawowymi formami organizacyjnymi zajęć w przedszkolu są: zabawy dowolne dzieci oraz zabawy/ruch na świeżym powietrzu. Dzieci uczestniczą także w zajęciach dodatkowych, organizowanych na terenie przedszkola. Ramowy rozkład dnia w przedszkolu przedstawia integrację treści wychowawczo – dydaktycznych, jakie przedszkole oferuje dzieciom.

free vector